Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ރިފަރެންސް ޗެކް ފޯމް

ރިފަރެންސް ޗެކް ފޯމް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން


ރިފަރެންސް ޗެކް ފޯމް

ލިޔެކިޔުން


Reference Check Form

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 139.96 KB

Reference Check Form

ފޯމެޓް : DOC
ސައިޒް: KB 58.00 KB