Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ސީނިއަރ ކެމިކަލްސް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ

ސީނިއަރ ކެމިކަލްސް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ Iulaan No: (IUL)28-PM-1/1/2021/260

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


ވަޒީފާއާގުޅޭ އިޢުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.86 MB

ސްކްރީނިންގ ޝީޓު

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 393.64 KB