Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ މެނޭޖަރ - ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ މެނޭޖަރ - ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ އިދާރާ


އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ މެނޭޖަރ - ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ލިޔެކިޔުން


Screening_Results_Sheet - Information Technology Manager

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 959.44 KB