Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ސީނިއަރ ކޮމިނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް. 3) ޕެޓްރިއޯޓިކް އެންޑް ސިވިކް ޔުނިޓް

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން