Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ސީނިއަރ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރ (އެމް. އެސް. 3)

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


Senior JJ Officer- J-333540

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 238.19 KB