Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް އަންދާސީހިސާބު - އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމްތަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.(2021/55)

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމްތަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްއިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް މިވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 05 އެޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:30 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ މެއިލް އެޑްރަހަށް ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ 18 އެޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.

އީމެއިލް: tender@defence.gov.mv

ފޯން: 3327881

ވެބްސައިޓް: https://bit.ly/3m9zDGW

‏‏17‏ ޝަޢްބާން‏ 1442

‏30‏ މާރޗް‏ 2021

މިމަސައްކަތަށް ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 660.00ރ (ހަ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ) ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ބޭނުންވާނެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި ފޯމެޓް މަޢުލޫމާތު ޕެކޭޖުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ލިޔެކިޔުން


28-FA-1-2020-55 - MNDF 80 PC's

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.60 MB