Skip to main content

 1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
 2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް ފަރުނީޗަރު ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގެ ފަރާތުން


    މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 
 • ބުކް ޝެލްފް
 • އެގްޒެކެޓިވް ޗެއަރ
 • ފައިލް ކެބިނެޓް
 • އޮފީސް ޗެއަރ
 • އޮފީސް ޓޭބަލް

ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭން އެދޭފަރާތްތަކުން 01 މާރޗް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު 05 މާރޗް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް، މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

‏30‏ ޖުމާދަލްއާޚިރާ‏ 1441 ‏24‏ ފެބްރުއަރީ‏ 2020