Skip to main content

 1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
 2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް އައި.ޓީ އާއި ގުޅޭ ބައެއް ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގެ ފަރާތުން


    މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 
 • ކޮމްޕިއުޓަރ

 • ލެޕްޓޮޕް

 • ޕްރިންޓަރ

 • މޮނިޓަރ

  ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭން އެދޭފަރާތްތަކުން 01 މާރޗް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު 05 މާރޗް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް، މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

‏‏30‏ ޖުމާދަލްއާޚިރާ‏ 1441 ‏24‏ ފެބްރުއަރީ‏ 2020