Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް އަންދާސީހިސާބު - މިދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. (2021/66)

މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ 02 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މިދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

  1. ވޯޓަރޖެޓްތަކެއް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 'ހެމިލްޓަން' ބްރޭންޑްގެ ސްޕެއަރސް.

  2. ޖަނަރޭޓަރެއް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 'ކަމިންސް' ބްރޭންޑްގެ ސްޕެއަރސް.

  3. ބްރޭންޑް ނިއު 01 ޑީސަލް ޖަނަރޭޓަރ.

މިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްއިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް މިވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 28 އެޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ މެއިލް އެޑްރަހަށް ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ 02 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.

މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު، ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 1100.00ރ (އެއް ހާސް އެއް ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

އީމެއިލް: tender@defence.gov.mv

ފޯން: 3327881

ވެބްސައިޓް: https://bit.ly/3m9zDGW

ނޯޓް: ބިޑް ހުށަހަޅަން އޮންނަ ދުވަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މިނިސްޓްރީގެ ގޭޓް ހުޅުވާނެއެވެ.

‏‏10‏ ރަމަޟާން‏ 1442

‏22‏ އޭޕްރިލް‏ 2021

ނޯޓް: ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ޕީ.ޑީ.އެފް ފައިލް ތިރީގައިވާ ގޫގުލް ޑްރައިވް ލިންކްއިން ލިބޭނެއެވެ.

shorturl.at/afuP8

ލިޔެކިޔުން
ޑީސަލް ޖަނަރޭޓަރ ސެޕްސިފިކޭޝަން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.44 MB

މަޢުލޫމާތު ޝީޓް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 2.48 MB