Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް އަންދާސީހިސާބު - މިދަންނަވާ ބްރޭންޑްގެ ސްޕެއަރސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.(2021/69)

މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ 06 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މިދަންނަވާ ބްރޭންޑްގެ ސްޕެއަރސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

  1. މިޓްސްބުޝީ ފޫސޯނ ޓްރަކްތަކަކަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރަސް.

  2. ޓޮޔޯޓާ ހައިލަކްސް ވީގޯ ވެހިކަލްތަކަކަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރސް.

މިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްއިން ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް މިވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 02 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ މެއިލް އެޑްރަހަށް ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ 06 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.

މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު، ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 700.00ރ (ހަތް ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

އީމެއިލް: tender@defence.gov.mv

ފޯން: 3327881

ވެބްސައިޓް: https://bit.ly/3m9zDGW

ނޯޓް: ބިޑް ހުށަހަޅަން އޮންނަ ދުވަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މިނިސްޓްރީގެ ގޭޓް ހުޅުވާނެއެވެ.

‏‏16‏ ރަމަޟާން‏ 1442

‏28‏ އޭޕްރިލް‏ 2021

ލިޔެކިޔުން


މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.95 MB

ސްޕެއަރ ލިސްޓް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.05 MB

ސްޕެއަރ ލިސްޓް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.20 MB