Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް އަންދާސީހިސާބު - އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ދިދަ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.(2021/68)

މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ 05 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ދިދަ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްއިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް މިވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 28 އެޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ މެއިލް އެޑްރަހަށް ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ 05 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.

މިކަމަށް މީގެ ކުރިންކުރި ނަންބަރު (IUL)28-FA-1/1/2021/48 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ދިދަ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މިކަމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރީމެވެ.

އީމެއިލް: tender@defence.gov.mv

ފޯން: 3327881

ވެބްސައިޓް: https://bit.ly/3m9zDGW

ނޯޓް: ބިޑް ހުށަހަޅަން އޮންނަ ދުވަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މިނިސްޓްރީގެ ގޭޓް ހުޅުވާނެއެވެ.

‏‏10‏ ރަމަޟާން‏ 1442

‏22‏ އޭޕްރިލް‏ 2021

ނޯޓް: ދިދައިގެ ކޮރަލްޑްރޯ ފައިލް ތިރީގައިވާ ގޫގުލް ޑްރައިވް ލިންކްއިން ލިބޭނެއެވެ.

shorturl.at/afuP8

ލިޔެކިޔުން


މަޢުލޫމާތު ޝީޓް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.73 MB

ދިދައިގެ ޕީ.ޑީ.އެފް ފައިލް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.79 MB