Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް - އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއަށް ބޭނުންވާ ޓީ.ވީ ސްޓޫޑިއޯ އިކުވިޕްމަންޓްތަކެއް ސަޕްލައިކޮށް، އިންސްޓޯލްކޮށް، ކޮމިޝަންކޮށް، އަދި ޓްރެއިނިންގދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.(2021/57)

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއަށް ބޭނުންވާ ޓީ.ވީ ސްޓޫޑިއޯ އިކުވިޕްމަންޓްތަކެއް ސަޕްލައިކޮށް، އިންސްޓޯލްކޮށް، ކޮމިޝަންކޮށް، އަދި ޓްރެއިނިންގދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްއިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް މިވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 05 އެޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ މެއިލް އެޑްރަހަށް ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ 19 އެޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.

އީމެއިލް: tender@defence.gov.mv

ފޯން: 3327881

ވެބްސައިޓް: https://bit.ly/3m9zDGW

‏‏17‏ ޝަޢްބާން‏ 1442

‏30‏ މާރޗް‏ 2021

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތު ޝީޓް އިޞްލާޚްކޮށް 01 އެޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހު އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

މިމަސައްކަތަށް ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 350.00ރ (ތިން ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ބޭނުންވާނެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި ފޯމެޓް މަޢުލޫމާތު ޕެކޭޖުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ލިޔެކިޔުން


28-FA-1-2020-57- TV Studio Equipments

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.72 MB