Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ފީލްޑް އޮފިސަރ ( ޓާރމް އޮފް ރިފަރެންސް )

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


TOR _ Field Officer-

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 73.51 KB