Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާ ޕްރޮގްރާމް އެސިސްޓަންޓް ( ޓާރމް އޮފް ރިފަރެންސް )

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


TOR for Programme Assistant - Mariculture Component

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 88.89 KB