Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް އެސް ކިއު އެލް ލައިސެންސް ގަތުމަށް

އެސް ކިއު އެލް ލައިސެންސް ގަތުމަށް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން


އެސް ކިއު އެލް ލައިސެންސް ގަތުމަށް

ލިޔެކިޔުން


Mauloomathu Sheet - SQL License_pdf

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 824.93 KB