Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން


10 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު (އެމްއެންޑީއެފް) ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 1 ޑިސެމްބަރު 2020

ކ.އާރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ކުނިތަކެއް އުކާލުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ނޮވެމްބަރު 2020

ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ނޮވެމްބަރު 2020

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ނޮވެމްބަރު 2020

02 މޮޓޯ ސައިކަލް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ނޮވެމްބަރު 2020

ބީ.އޭ ފިލިންގ މެޝިނެއް ސަރވިސްކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ނޮވެމްބަރު 2020

ކ.ވިލިނގިލީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ފްލެޓް ޢިމާރާތާއި ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދު، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ނޮވެމްބަރު 2020

ރިޔާސީ ފްލީޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޔުނީފޯމް ފެހުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ނޮވެމްބަރު 2020

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 1 ނޮވެމްބަރު 2020

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 1 ނޮވެމްބަރު 2020