Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

394 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
މަސައްކަތު / ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޯސްޓް

މަސައްކަތު / ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޯސްޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ޑްރައިވަރ /ގދ. ތިނަދޫ ސީ އެމްބިއުލަންސް

ޑްރައިވަރ /ގދ. ތިނަދޫ ސީ އެމްބިއުލަންސް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު -ކިޔޫ.އެމް.އެސް - ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު -ކިޔޫ.އެމް.އެސް - ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ޑްރައިވަރު / ހދ. މަކުނުދޫ ސީ އެމްބިއުލަންސް

ޑްރައިވަރު / ހދ. މަކުނުދޫ ސީ އެމްބިއުލަންސް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ފަޅުވެރި / ނ.މަނަދޫ ސީ އެމްބިއުލަންސް

ފަޅުވެރި / ނ.މަނަދޫ ސީ އެމްބިއުލަންސް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު /ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު /ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 ސެޕްޓެމްބަރު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ފަޅުވެރި /ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ސީ އެމްބިއުލަންސް

ފަޅުވެރި /ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ސީ އެމްބިއުލަންސް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 ސެޕްޓެމްބަރު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 ސެޕްޓެމްބަރު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު -ޅ. ނައިފަރު ސީ އެމްބިއުލަންސް - ކޮންޓްރެކްޓް ޑްރައިވަރު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު -ޅ. ނައިފަރު ސީ އެމްބިއުލަންސް - ކޮންޓްރެކްޓް ޑްރައިވަރު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 ސެޕްޓެމްބަރު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް