Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

297 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
މަސައްކަތު / ސަދަން އޭރިޔާ - ގދ.ކާޑެއްދޫ ޕޯސްޓް

މަސައްކަތު / ސަދަން އޭރިޔާ - ގދ.ކާޑެއްދޫ ޕޯސްޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ފަޅުވެރި / ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާރޑްސް

ފަޅުވެރި / ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާރޑްސް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން / ސ. ހުޅުމީދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން

އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން / ސ. ހުޅުމީދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ފަޅުވެެރި / ށ.ފުނަދޫ ސީ އެމްބިއުލަންސް

ފަޅުވެެރި / ށ.ފުނަދޫ ސީ އެމްބިއުލަންސް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ސިފައިންގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ސިފައިންގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާޑްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން.

ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާޑްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު /ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު /ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ފަޅުވެރި / ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާރޑްސް

ފަޅުވެރި / ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާރޑްސް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން / ޏ. ފުވައްމުލަކު ފަޔަރ ސްޓޭޝަން

އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން / ޏ. ފުވައްމުލަކު ފަޔަރ ސްޓޭޝަން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 ފެބްރުއަރީ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް/ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާރޑްސް- ކޮންޓްރެކްޓް ސީނިއަރ ލޯންޗް ކެޕްޓަން އަދި ފަޅުވެރި މަގާމް

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް/ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާރޑްސް- ކޮންޓްރެކްޓް ސީނިއަރ ލޯންޗް ކެޕްޓަން އަދި ފަޅުވެރި މަގާމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ފެބްރުއަރީ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް