Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

205 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 10 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 10 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
މަސައްކަތު / ކ.ގިރިފުށި (ކޮންޓްރެކްޓް)

މަސައްކަތު / ކ.ގިރިފުށި (ކޮންޓްރެކްޓް)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން / ދ. ކުޑަހުވަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން (ކޮންޓްރެކްޓް)

އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން / ދ. ކުޑަހުވަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން (ކޮންޓްރެކްޓް)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން / ލ. ކައްދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން (ކޮންޓްރެކްޓް)

އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން / ލ. ކައްދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން (ކޮންޓްރެކްޓް)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
މަސައްކަތު/ ކ. އާރަށް (ކޮންޓްރެކްޓް)

މަސައްކަތު/ ކ. އާރަށް (ކޮންޓްރެކްޓް)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 25 ޖުލައި 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 ޖުލައި 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދޭ ފޯމް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދޭ ފޯމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 ޖުލައި 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން - އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން (ކޮންޓްރެކްޓް)

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން - އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން (ކޮންޓްރެކްޓް)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 30 ޖޫން 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ޏ.ފުވައްމުލައް ފަޔަރ ސްޓޭޝަން - އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން (ކޮންޓްރެކްޓް)

ޏ.ފުވައްމުލައް ފަޔަރ ސްޓޭޝަން - އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަން (ކޮންޓްރެކްޓް)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 30 ޖޫން 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް