Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

178 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު / ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު / ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވ. ފެލިދޫގައި އޮންނަ ސީ އެމްބިއުލަންސްގެ ޑްރައިވަރ މަގާމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މުވައްޒަފަކު ހޯދުން.

ވ. ފެލިދޫގައި އޮންނަ ސީ އެމްބިއުލަންސްގެ ޑްރައިވަރ މަގާމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މުވައްޒަފަކު ހޯދުން.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ހުންނަ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަނަކު ބޭނުންވުން.

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ހުންނަ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަނަކު ބޭނުންވުން.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ފަޅުވެރި / ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާރޑްސް

ފަޅުވެރި / ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާރޑްސް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު / ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު / ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 އޭޕްރީލު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ލ.ކައްދޫގައި ހުންނަ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަނަކު ބޭނުންވުން.

ލ.ކައްދޫގައި ހުންނަ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އޮގްޒިލަރީ ފަޔަރމަނަކު ބޭނުންވުން.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 25 އޭޕްރީލު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑްރައިވަރ

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 އޭޕްރީލު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު - ލީގަލް އޮފިސަރ

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 12 އޭޕްރީލު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ވަޒީފާ   
މަސައްކަތު / އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކްއޯޓަރ މާސްޓަރ ސަރވިސް

މަސައްކަތު / އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކްއޯޓަރ މާސްޓަރ ސަރވިސް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 މާރިޗު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް