Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން


10 ޕޯސްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)
ގދ. ސްޓޭޓްހައުސް މަސައްކަތު ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 15 ޖެނުއަރީ 2020

ޑިރެކްޓަރ އީ އެކްސް 1، އީ އެކްސް 3 އަދި އީ އެކްސް 5 ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 13 ޖެނުއަރީ 2020

ޑްރައިވަރ އެސް އެސް 1 އިން އެސް އެސް 5 އަށް ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 30 ޑިސެމްބަރު 2019

މަސައްކަތު އެސް އެސް 1 އިން އެސް އެސް 5 އަށް ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 30 ޑިސެމްބަރު 2019

ކައްކާ އެސް އެސް 1 އެސް އެސް 5 އަށް ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 28 ޑިސެމްބަރު 2019

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އީ އެކްސް 1، އީ އެކްސް 3 އަދި އީ އެކްސް 5 ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 13 ޑިސެމްބަރު 2019

ޗައިލްޑް ކެއަރ އެޓެންޑެންޓް އެސް އެސް 1 ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 12 ޑިސެމްބަރު 2019

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރ އެމް އެސް 1 ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 9 ޑިސެމްބަރު 2019

މަސައްކަތު އެސް އެސް 1 އިން އެސް އެސް 5 އަށް ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 9 ޑިސެމްބަރު 2019

މަސައްކަތު އެސް އެސް 1 އިން އެސް އެސް 5 އަށް ވަޒީފާ   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 9 ޑިސެމްބަރު 2019