Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން


1 ޕޯސްޓް

އީގަވަރމެންޓް (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)


ޗެކްޕޮއިންޓް ރިނިއުވަލް މައުލޫމާތު ޝީޓް އީގަވަރމެންޓް    ޕްރޮކިއުމަންޓް   
އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 13 އޮކްޓޯބަރު 2020