Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

1281 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
ދެންނެވުން :- ރާއްޖޭގައި ރުއްރުކާއި ގަސްތަކުގައި އަށަގަންނަ ނުރައްކާތެރި އައު ބައްޔެއް ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން ދިއުމާބެހޭ

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އެމްބަސީ އޮފް ދި ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ ހެޑް އޮފް މިޝަން، ހިޒް އެކްސެލެންސީ އަބްދުއްރަޙްމާން އައްޝަމްސީ، މިނިސްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޢިލްމީ ދިރާސާތަކެއް ކުރަންޖެހޭ – މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން

ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ސްކްރީނިންގ ޝީޓް، ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އެމް. އެސް. 2

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ އާއި އީރާނާއި ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ އާއި އީރާނާއި ޗައިނާއިން ނެރެފައިވާ ގުޅިފައިވާ ބަޔާނަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މަރުޙަބާ ކިޔުން

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ އާއި އީރާނާއި ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ އާއި އީރާނާއި ޗައިނާއިން ނެރެފައިވާ ގުޅިފައިވާ ބަޔާނަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މަރުޙަބާ ކިޔުން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 10 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

މަސްވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
ވަދު މަސްވެރިކަން އަދި ސްޕޯޓް ފިޝިންގ އަށް ޚާއްޞަ ކަނދުފަތި ޤާއިމް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުން - 2023

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 2 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
ދިވެހިރާއްޖެއިން ފަލަސްޠީނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ފަލަޞްތީނުގެ ރައީސަށް ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ފަލަސްޠީނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ފަލަޞްތީނުގެ ރައީސަށް ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 މާރިޗު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް އުސް ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތަކީ ޢިލްމީ ހުނަރުވެރި ޤާބިލް ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކުރުން- މިނިސްޓަރ

މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އިފްތިތާހުކޮށްފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 ފެބްރުއަރީ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

މަސްވެރިކަން    ޚަބަރު   
މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ ލައިސަންސަސް އެދޭ ފޯމް F1

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ފެބްރުއަރީ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ތުޅާދޫގައި ބާއްވައިފި

ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޢަބްދުالله ޝާހިދު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ފެބްރުއަރީ 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް