Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

1199 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


ޚަބަރު   
ކޯވިޑްގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތުގައި ވެސް ކޯސްޓް ގާޑުގެ ސިފައިން ވަނީ ރިޒޯޓުތަކާއި ފަޅުރަށްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓާފައި: މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ 19 ވަނަ ކޯސްޓް ގާޑު ބޭސިކް ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ހުޅުމީދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހޯދި އިތުރު ކުރިއެރުމެއް – މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

ހުޅުމީދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަކީ ރާއްޖޭގެ 31 ވަނަ އަދި ސަދަން އޭރިޔާގެ 4 ވަނަ ސްޓޭޝަން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ޗައިނާގެ ސަފީރު ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ އަރިހަށް ވަދާއީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ޗައިނާގެ ސަފީރު ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ އަރިހަށް ވަދާއީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ޗައިނާ ސަފީރުގެ ވަދާއީ ހަފްލާގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަރޗުއަލްކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

އެމްބެސެޑަރ ޖަންގް ލިޖޮންގްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗައިނާގެ އެމްބަސީއެއް 2011 ގައި ހުޅުވިފަހުން ޗައިނާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި 3 ވަނަ ސަފީރެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚަބަރު   
އާޤާނޫނުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ފަލްސަފާއަކީ ޚިދުމަތް ލާމަރުކަޒު ކުރުން- ހޯމް މިނިސްޓަރ

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ އއ.ތޮއްޑޫ ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ހުޅުވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޚަބަރު   
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، ޓީމޯލެސްޓޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، ޓީމޯލެސްޓޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 5 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޚަބަރު   
މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، އިންޑޮނޭޝީއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، އިންޑޮނޭޝީއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 5 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

މަސްވެރިކަން    ޚަބަރު   
އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް ( 4 އޭޕްރިލް 2021 )

އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް ( 4 އޭޕްރިލް 2021 )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 5 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
އަވަށްޓެރި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އެންމެ ބޮޑު އަޞާސަކީ މުޖުތަމައު އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުން- ހޯމް މިނިސްޓަރ

އެމަނިކުފާން މިހެން ވިދާޅުވީ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގައި އަވަށްޓެރި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް މަތިވެރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 5 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް