Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


10 ޕޯސްޓް


އިޢުލާން ނަންބަރު :- IUL)30-E1/30/2020/128) ބީލަމަށް ހުޅުވާލި 6 ރަށުގެ ބިޑް ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 29 ނޮވެމްބަރު 2020

ޚަބަރު - ބިލަބޮންގް ހައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ގައި އާބަން ގާޑެނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙް ކޮށްފި ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 29 ނޮވެމްބަރު 2020

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 29 ނޮވެމްބަރު 2020

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓް ސައިކަލް މެނޭޖްމަންޓް ވޯކްޝޮޕް ފަށައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2020

އުއްމީދަކީ ޖަމިއްޔާތަކާއެކު ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރުކޮށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރުން: މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2020

ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ 66 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2020

4 ވަނަ އެން.އެސް.އޭ- ލެވަލް ޓްރައިލޭޓަރަލް މިޓިންގ އޮން މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީ ކޯޕަރޭޝަންގައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2020

މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2020

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ނެރެފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ނޮވެމްބަރު 2020

ކީރިތި ޤުރްއާން ބަލައިގެންކިޔެވުމުގެ ވާޗުއަލް ޤައުމީ މުބާރާތް 2020 އަށް ވައިބާއިން ކިޔެވުމުގެ ރެކޯޑިން ފޮނުވޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 25 ނޮވެމްބަރު 2020