Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

1248 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


ޚަބަރު   
މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ތުރުކީވިލާތުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދެޤައުމުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުން ވަނީ ދާޚިލީ ސަލާމަތާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ނިންމުންތައް   
އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަންގެ 26 ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުމާ ގޫޅޭ ބަޔާން – 25 މެއި 2022

އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަންގެ 26 ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުމާ ގޫޅޭ ބަޔާން – 26 މެއި 2022

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 25 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
ކަނޑުއޮތްގިރީގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމާ ބެހޭ

ކަނޑުއޮތްގިރީގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމާ ބެހޭ - ( 18 މޭ 2022 )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ކަންކުރާ މީހަކަށް ވުމަށް ޒުވާނުންނަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުالله އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ފޯރަމް އޮތީ މިމަހުގެ 19-21 އަށް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
8 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި ބީލަމަށް ހުޅުވާލި 5 ރަށުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ ނަތިޖާ ޝީޓް

ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 98/20 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު ގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން 8 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި ބީލަމަށް ހުޅުވާލި 5 ރަށުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ ނަތިޖާ ޝީޓް. އިޢުލާނު ނަންބަރު :( IUL )30-E/30/2020/239 )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
ޤައުމުގެ ދާހިލީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނީ ޒުވާންޖީލުގެ ކިބައިގައި މަތިވެރި ސިފަތައް ހުރެގެން -ހޯމް މިނިސްޓަރ

ފޯރަމްގައި 13 ރަށުން 100 އެއްހާ ޒުވާނުން ބައިވެރިވޭ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޚަބަރު   
މިނިސްޓަރ ޑރ ޙުސައިން ޙަސަން ވަނީ ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ”ޓަކުޗީ މިޑޯރީ“ އާއި ”ހިޓާޗީ ޒޮސެން“ ކުންފުނީގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ޚަބަރު   
16 މެއި 2022 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން (އައި.އޯ.ޓީ.ސީ)ގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުމާ ބެހޭ

އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ކުރާ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ރާވައި، ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިހާރު އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، މި މަސްވެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތައް ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ، އޭގެ ނަފާ ލިއްބައިދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއިން 3 ޤަރާރެއް ތައްޔާރުކޮށް، ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން (އައި.އޯ.ޓީ.ސީ)ގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުމާބެހޭ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
ޤާނޫނު ނަންބަރު 20/2021 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު)އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ނަމުގައި ވަކި ޚިދުމަތެއް ޤާއިމުވުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު (ނ.ޢ.ޢ.ވ) ދެއްވާ ޚިޠާބު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 20/2021 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު)އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ނަމުގައި ވަކި ޚިދުމަތެއް ޤާއިމުވުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު (ނ.ޢ.ޢ.ވ) ދެއްވާ ޚިޠާބު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅުއްވާ އަދި ދަތުރުކުރައްވާ ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަމަށް

ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅުއްވާ އަދި ދަތުރުކުރައްވާ ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަމަށް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 9 މޭ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް