Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

1174 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


ތަޤްރީރު   
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އޮނޮރަބަލް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ޑިސެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޚަބަރު   
އިންޑިއަން ނޭވަލް އެކެޑަމީގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ދެއްވި ތަޤްރީރު

މިއީ ބޭރުގެ ވަޒީރަކު އިންޑިއަން ނޭވަލް އެކެޑަމީގެ ޕާސިންގ އައުޓް ޕެރޭޑެއް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ޑިސެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
1 ޖަނަވަރީ 2022 އިން ފެށިން ވިލިމާލޭގައި މިމިނިސްޓްރީން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވެޓެރިނަރީ ސާވިސްއިން ޕެޓް ޖަނަވާރަށް ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތްދިނުން ރަސްމީގޮތުން ހުއްޓައިލުމާ ބެހޭ

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 30 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އިންޑިއަން ނޭވަލް އެކެޑަމީގެ ޕާސިންގ އައުޓް ޕެރޭޑް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ ދަސްވެނިވި 231 މިޑްޝިޕްމަނުންނާއި ކެޑޭޓުންނަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ރެޒިޑެންޝަލް ޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ބިންގަލަކީ ރާއްޖޭގައި އެތައް އަހަރެއްވަންދެން ހައްލުނުވެ އޮތް ބޮޑު އިޖުތިމާއީ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމުގެ ބިންގާ- މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ ކުޑަހުވަދޫގައި ރެޒިޑެންޝަލް ޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ފުރަތަމަ ރެޒިޑެންޝަލް ޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ފުރަތަމަ ސެންޓަރު ޢިމާރާތްކުރަނީ ދ.ކުޑަހުވަދޫގައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ނޫސް ބަޔާން   
ސްޓްރެޓީޖިކް ޕޮލިސިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ނޫސްބަޔާން

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 25 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޚަބަރު   
"އެކްސަސައިޒް ދޯސްތީ" އިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ރާއްޖެ، އިންޑިޔާ އަދި ސްރީލަންކާގެ މެދުގައިވާ ޒަމާންވީ އެކުވެރިކަމުގެ ރޫޙު: މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާވަނީ 15 ވަނަ "ޓްރައިލޭޓަރަލް ޖޮއިންޓް އެކްސަސައިޒް ދޯސްތީ"ގެ އިފްތިތާޙީ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

މަސްވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
2021 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި މާލެ އަތޮޅުން ހޮވާލެވޭ އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ކެޔޮޅަކަށް އެދި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުން

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ޚަބަރު   
މަސްކަނދުފަތި ތަކަށް ނަންބަރ ދޭ އުސޫލުން ބަދަލުކޮށް، ކަނޑައިގެންދިޔަ ސ.މަރަދޫ މަސްކަނދުފަތީގެ ބަދަލުގައި އައު ކަނދުފައްޗެއް ސ. ވިލިނގިލީ އިރުން 15 މޭލު ބޭރުގައި މިއަދު ޤާއިމް ކޮށްފި.

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 ނޮވެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ