Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

1317 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


މަސްވެރިކަން    ޚަބަރު   
މާލެ މާރުކެޓް ގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު - ( 19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
ސިފައިންގެ ލީޑަރޝިޕްގެ އިތުބާރު ގެއްލުވާލުމަށާއި، ސިފައިންގެ ބަދަހި ސަފުތައް ގުޑުވާލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓައިލުމަށް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ‪‬ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ސިޔާސީ މަޤުޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ސިފައިންގެ ލީޑަރޝިޕްގެ އިތުބާރު ގެއްލުވާލުމަށާއި، ސިފައިންގެ ބަދަހި ސަފުތައް ގުޑުވާލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓައިލުމަށް މިނިސްޓަރ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ‪‬ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު :- އިޢުލާން ނަންބަރ - IUL) 30-A4/30/2023/173) ސީނިޔަރ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 30 އޯގަސްޓު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
މާލެ މާރުކެޓް ގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު - ( 27 އޮގަސްޓް 2023 )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 އޯގަސްޓު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ތަމްރީން   
ސަރ ޖޯން ކޮތެލާވަލާ ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީ އިންޓޭކް 2024

ސަރ ޖޯން ކޮތެލާވަލާ ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީ އިންޓޭކް 2024

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 20 އޯގަސްޓު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

މަސްވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިޢުލާން:- މަސްވެރި އުޅަނދުގައި ވެސަލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭ

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 އޯގަސްޓު 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
މިސްރަށް ދާ ދިވެހިންނަށް ވިސާ އޮން އެރައިވަލްގެ ދަށުން ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިއްޖެ

މިސްރަށް ދާ ދިވެހިންނަށް ވިސާ އޮން އެރައިވަލްގެ ދަށުން ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިއްޖެ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 ޖުލައި 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
" މޯލްޑިވްސް ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް (އެމް.ގެޕް) އޮޑިޓަރސް ޓްރިއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް "ގެ ނަމުގައި ހަތަރު ދުވަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމެއް ވަނީ މިއަދު ފަށާފި

"މޯލްޑިވްސް ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް (އެމް.ގެޕް) " އޮޑިޓަރސް ޓްރިއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް"ގެ ނަމުގައި ހަތަރު ދުވަހުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 11 ޖުލައި 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
މިނިސްޓަރ، އިޓަލީގެ ރޯމް އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އިފާޑްގެ ރައީސް، ޑޮކްޓަރ އަލްވާރޯ ލާރިއޯއާއި އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން، އިޓަލީގެ ރޯމްގައި ހުންނަ "އިންޓަރނެޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް" ( އިފާޑް )ގެ ހެޑްކުއާޓަރސް ގައި އިއްޔެ އިފާޑްގެ ރައީސް، ޑޮކްޓަރ އަލްވާރޯ ލާރިއޯއާ ބައްދަލު ކުރެއްވައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 10 ޖުލައި 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
އަޟްޙާ ޢީދުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސްވިޑެން ގައި މުޞްޙަފް އެންދުމާއި ގުޅިގެން 02 ޖުލައި 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އޯ.އައި.ސީ.ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

އަޟްޙާ ޢީދުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސްވިޑެން ގައި މުޞްޙަފް އެންދުމާއި ގުޅިގެން 02 ޖުލައި 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އޯ.އައި.ސީ.ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 2 ޖުލައި 2023      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް