Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

1111 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


ޚަބަރު   
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް (މަސައްކަތު)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚަބަރު   
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް (މަސައްކަތު)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚަބަރު   
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް (މަސައްކަތު)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚަބަރު   
"އިސްލާމިކް މިލިޓަރީ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޯލިޝަން"ގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށްދާ ސިފައިންނާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޓީމުގައި ސިފައިންގެ 4 ބޭކަލަކު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
މާލެ މާރުކެޓް ގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އަދި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކުގެ އަގުތައް ހުރިމިންވަރު ( 12 ޖެނުއަރީ 2021)

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
މާލެ މާރުކެޓްގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އަދި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކުގެ އަގުތައް ހުރިމިންވަރު ( 11 ޖެނުއަރީ 2021)

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 12 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
އިންޑޮނީޝިއާގައި މަތިންބޯޓެއް ވެއްޓި، 60 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ޙަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

ހޮނިހިރު ދުވަހު އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަކާޓާއިން ފުރިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ މަތިންބޯޓެއް ވެއްޓި، 60 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޙަމްދަރުދީ ފާޅުކުރައްވައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 11 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާޢިދުގެ ބައެއް ބައިތަކަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙް ތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް ބާއްވައިފި

ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤަވާޢިދުގެ ބައެއް ބައިތަކަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮންސިއެވެ. މި ސެޝަންގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ސަލާމްބުނުމުގެ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު އިޞްލާހާއި، އަލަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނު އިތުރު ދެ ޗުއްޓީއާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 11 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިޢުލާން:- ދަނޑުވެރިކަމާއި ބެހޭ، އޮންލައިން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެއްވި ޙިދުމަތައް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައާއި ގުޅޭ

ދަނޑުވެރިކަމާއި ބޭހޭ އޮންލައިން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ދެމުންދާ ޙިދުމަތުގެ ތެރެއިން ދިރޭ މަސް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ސިސްޓަމްގެ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން، ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ އާއިބެހޭ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ޖެނުއަރީ 2021      އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ