Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


10 ޕޯސްޓް


އއ. އުކުޅަސް އަދި ދ. މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމަށް ސޮއިކޮށްފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް       ޝާއިޢުކުރީ : 22 އޮކްޓޯބަރު 2020

"ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ ދުވަސް" 2020 ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް       ޝާއިޢުކުރީ : 22 އޮކްޓޯބަރު 2020

މޯލްޑިވްސް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީނިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ ލިސްޓު ޝާއިޢުކުރުން ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް       ޝާއިޢުކުރީ : 21 އޮކްޓޯބަރު 2020

ރާއްޖެއަށް އިތުރު ސަބްމެރިން ކޭބަލްތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ       ޝާއިޢުކުރީ : 20 އޮކްޓޯބަރު 2020

މުދިމުންނާއި އިމާމުން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ތަމްރީނު ކުރަނީ ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 19 އޮކްޓޯބަރު 2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 77 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ދެއްވި ޚިޠާބު ތަޤްރީރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 18 އޮކްޓޯބަރު 2020

ތަފާތު ވިސްނުންތަކާއި ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން ދީނާއި މިނިވަންކަމާއި ޤައުމިއްޔަތުގެ އެންމެހާ ބަހާތައް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ގޮވާލައްވައިފި. ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 18 އޮކްޓޯބަރު 2020

މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެފް.އޭ.އޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފޮނުއްވި ޚިޠާބު ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 16 އޮކްޓޯބަރު 2020

މަތީ ތަޢުލީމަށް ޒަކާތު ފަންޑު ސްކޮލާޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       ޝާއިޢުކުރީ : 15 އޮކްޓޯބަރު 2020

މިއަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ފޮނުއްވި ޚިޠާބު ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 15 އޮކްޓޯބަރު 2020