Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

1251 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


މަސްވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު:- ސޯލާ ޕަވަރ ސިސްޓަމްތައް ސަޕްލައިކޮށް، އިންސްޓޯލް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

No: (IUL)30-D/30/2022/345 އިޢުލާނު ނަންބަރ :- IUL) 30-D/30/2022/345)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 27 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިޢުލާން:- IUL) 30-D2/30/2022/342 ) މަސްދޯނި ފަހަރުގައި ލޮނު ފެނުން މަސްފިނިކުރާ ނިޒާމު ޤާޢިމުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

" ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ " ލޯނު ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މަސްދޯނި ފަހަރުގައި ލޮނު ފެނުން މަސްފިނިކުރާ ނިޒާމު ޤާޢިމުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
އ.ދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހާއި އ.ދ.ގެ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޤައުމަކަށް ވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރިމަތިލާން ނިންމައިފި

އ.ދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހާއި އ.ދ.ގެ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޤައުމަކަށް ވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރިމަތިލާން ނިންމައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 23 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

މަސްވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިޢުލާން:- މަސްދޯނިފަހަރުގައި އާރް.އެސް. ޑަބްލިއު އަދި ސޯލަރ ޕަވަރ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމާބެހޭ

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިޢުލާން:- ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން" ގެ ދަށުން އާރް .އެސް. ޑަބްލިއު . ސިސްޓަމްތައް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމަށް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ދަޢުވަތު

ހަކަތައިގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން" ގެ ދަށުން އާރްއެސްޑަބްލިއު ސިސްޓަމްތައް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމަށް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރީ ކޮލިފިކޭޝަނަށް ދަޢުވަތު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
ދަނޑުވެރިން އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕް – އއ. ތޮއްޑޫ ( 11 - 12 ނޮވެންބަރ 2022 )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
ނޫސް ބަޔާން : 12 ނޮވެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު "ދިޔަރެސް" ނޫހުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު (ނ.ޢ.ޢ.ވ) ބަދުނާމު ވާގޮތަށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ޚަބަރާ ގުޅޭ

ނޫސް ބަޔާން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ތަޤްރީރު   
ނިމިގެން މިދާ ރިޔާސީ ދައުރަކީ ފެހި ގާނޫނުއަސާސީގައި ރާއްޖެ ދެކޭ އެންމެ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން ކުޑަ ދުވަސްވަރު – ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލީ ނަޛީރު

ނިމިގެން މިދާ ރިޔާސީ ދައުރަކީ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރާއްޖެ ދެކޭ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން އެންމެ ކުޑަ ދުވަސްވަރު ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއަރޒް އަލީ ނަޛީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 11 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޚަބަރު   
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ފޯނުން ގުޅުއްވައި ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވުން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 10 ނޮވެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް