Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

1222 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


ޚަބަރު   
ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަމަށް

ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަމަށް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 10 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ނިންމުންތައް   
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މަޤާމަށް ޑރ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން، އައްޔަނު ކުރައްވައިފި

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 9 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
މާލެ މާރުކެޓް ގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އަދި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކުގެ އަގުތައް ހުރިމިންވަރު ( 3 މޭ 2021 )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
މޯލްޑިވްސް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީނިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ ލިސްޓު ޝާއިޢުކުރުން

މި ލިސްޓުގައި ހިމެނފިައިވަނީ ތަފާތު ސްކްރީނިންގ ޓެކްނޮލިޖީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 3 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ތަޤްރީރު   
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އޮނޮރަބަލް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 2 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޚަބަރު   
މީޑިޔާ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބުކޮށްފި

މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވީ މުޙައްމަދު އިޤްނާޛު ޢަލީ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 މޭ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތްތެރިކަން ވަރުގަދަކުރަން ސަރުކާރުން ބޮޑު އަޙައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވާ: މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ވަނީ ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
12 ރަމަޟާން 1442 ގެ ނިޔަލަށް ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މާލެ ސިޓީއިން 8 ލައްކަ ރުފިޔާ

1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް މާލޭ ސިޓީއިން ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 899،031.00ރ ލިބިއްޖެއެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 20،863 މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ އަދަދެވެ. މީގެ ތެރެއިން 17،858 މީހުން އޮންލައިން ޒަކާތް ދައްކާފައިވާއިރު 3005 މީހުންވަނީ މިނިސްޓްރީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ކައުންޓަރުން ޒަކާތްދައްކާފަވެއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިޢުލާން ނަންބަރު :- IUL 30-E3/30/2021/95 ދަނޑުވެރިލކަމުގެ ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު އިމްޕޯޓުކުރާ ފާރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 އޭޕްރީލު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ