Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

1159 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


ޚަބަރު   
ދިވެހިރާއްޖެ-ޖަޕާން 3 ވަނަ ޕޮލިސީ ޑައިލޮގް މި ހަފްތާގައި އޮންނާނެ

ދެގައުމުގެ އިގްތިސާދީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޖަޕާނާއި ދެމެދު މިފަދަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް އާއްމުކޮށް ބޭއްވެއެވެ. ޖަޕާން-މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސީ ޑައިލޮގް ގެ އެންމެ ފަހުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ އޮގަސްޓް 2019 ގައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 މާރިޗު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ނޫސް ބަޔާން   
ނޫސް ބަޔާން: ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގްރޭޓާރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި ގުޅޭ

ނޫސް ބަޔާން: ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގްރޭޓާރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި ގުޅޭ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 މާރިޗު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ތަރައްޤީގައި އިންޑިއާއާއެކު ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އޭޝިއާ އިކޮނޮމިކް ޑައިލޮގްގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަަވައިފި

އޭޝިއާ އިކޮނޮމިކް ޑައިލޮގްއަކީ އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒްގެ ޖިއޯ-އިކޮނޮމިކްސް ކޮންފަރެންސްއެކެވެ. އަދި 2021 ގެ އޭޝީއާ އިކޮނޮމިކް ޑައިލޮގް ބާއްވަނީ އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީއާއި ޕޫނޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 28 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ނޫސް ބަޔާން   
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މިހާލަތުގައި އެއްވުންތަކާއި ހިނގާލުންތައް ނުރޭވުމަށް އެދި

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ރިސޯޓް ތަކުގެ އިމާމުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެެ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ބެޗުގެ ކިޔެވުން ނިމިއްޖެ

އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމުގައިވާ ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ރިސޯޓުތަކުގެ އިމާމުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕުރޮގުރާމުގެ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ބެޗުގެ ކިޔެވުން ނިމިއްޖެއެވެ.01 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ފެބުރުވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މި ދެ ބެޗުގައި ޖުމްލަ25 ބައިވެރިން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 25 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ދީނީ ޙަރަކާތް ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު މިނިސްޓްރީން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ދީނީ ޙަރަކާތް ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ހިއްސާކުރުމާ އަދި ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ކޮވިޑުން އަރައިގަތުމަށް އެތަކެއް ހޭދަތަކެއް ކުރަން ޖެހުމުން މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް ކުރަންހުރި ކަންކަމަށް ހޭދަ ނުކުރެވި، ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވޭ: މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދުވަނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެތަކެއް ހާސް މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޚަބަރު   
"ގުޑް ގަވަރނަންސް ޕްރެކްޓިސެސް އިން އަ ޕެންޑަމިކް" ވަރޗުއަލް ވޯކްޝޮޕްގައި މިނިސްޓްރީން ބައިވެރިވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ގުޑް ގަވަރނަންސްގެ ފަރާތުން ފެބުރުވަރީ 23 އިން 24 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ގުޑް ގަވަރނަންސް ޕްރެކްޓިސެސް އިން އަ ޕެންޑަމިކް" ވާޗުއަލް ވޯކްޝޮޕްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ބައެއް ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މޭޔަރުންނާއި، ބައެއް ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި މިނިސްޓަރ ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ދެ ގަޑިއަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުންތައް އޮތީ 18 ފެބްރުއަރީ 2021 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެދުނުއެވެ. މިގޮތުން އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާ އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑު ސިޓީގެ މޭޔަރާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ވާއިރު، އެ ދެ ކައުންސިލުގެ ޓީމެއް މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

މަސްވެރިކަން    ޚަބަރު   
އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް (24 ފެބުރުވަރީ 2021 )

އޮއިވާލި ކަނދުފަތިތަކުގެ ޕޮޒިޝަން ލިސްޓް (24 ފެބުރުވަރީ 2020 )

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 24 ފެބްރުއަރީ 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ