Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

1144 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


މަސްވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
2021 ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކުރާ 41 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ އިހުތިފާލުތައް މާލެ އަތޮޅު ގާފަރުގައި ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 ސެޕްޓެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް (ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ)

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޚަބަރު   
ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގައި ސްޓްރެޓީޖިކް އިންޓެލިޖަންސްގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑު: މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ 14 ވަނަ އިންޑޯ-ޕެސިފިކް އިންޓެލިޖަންސް ޗީފްސް ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 12 ސެޕްޓެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުސިލުން ހުސްވެފައިވާ އާއްމު މެންބަރުގެ މަޤާމަށް މެމްބަރަކު އިންތިޚާބު ކޮށްފި.

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުސިލުން ހުސްވެފައިވާ އާއްމު މެންބަރުގެ މަޤާމަށް މެމްބަރަކު އިންތިޚާބު ކޮށްފިއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 11 ސެޕްޓެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރާއި އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެކްސަރސައިޒް ލެންޓަރން މެޓަލް ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިނިންގ އެކްސަރސައިޒް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

އެކްސަރސައިޒް ލެންޓަރން މެޓަލް އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެމެރިކާޔާ ދެމެދު ޒަމާނުއްސުރެ އޮންނަ ގާތް އަދި ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އޮތް ހެއްކެއް - މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ސެޕްޓެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
ޢިއުލާން ނަންބަރ IUL 30-A4/30/2021/176 ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތު

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 2 ސެޕްޓެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިޢުލާން ނަންބަރު :- IUL)30-B1/30/2021/167) ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ފަރުމާކޮށް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އެކަމާގުޅޭ

ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ފަރުމާކޮށް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އެކަމާގުޅޭ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 2 ސެޕްޓެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
ވޭތުވެދިޔަ 86 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނުކުރެވޭފަދަ ބޮޑަތި މަސައްކަތްތައް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރަން މިސަރުކާރުން ކުރައްވާ- ހޯމް މިނިސްޓަރ

ތުވެދިޔަ 86 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނުކުރެވޭފަދަ ބޮޑަތި މަސައްކަތްތައް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރަން މިސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުالله ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ޞުލްހަވެރި މުޖުތަމައަކީ މީހުންނަށް އަދަބުދޭން ޖެހޭ މުޖުތަމައެއްނޫން - ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުالله

ރަނގަޅު ޞުލްހަވެރި މުޖުތަމައަކީ މިހުންނަށް އަދަބުދޭން ޖެހޭ މުޖުތަމައެއްނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުالله ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 31 އޯގަސްޓު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޚަބަރު   
މުޅި ދިވެހި ގައުމު އޮތީ ޕެރަލިމްޕިކްސްގެ ދިވެހި އެތުލީޓުންނާއެކީ: ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

މުޅި ދިވެހި ގައުމު އޮތީ ޕެރަލިމްޕިކްސްގެ ދިވެހި އެތުލީޓުންނާއެކީ: ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 26 އޯގަސްޓު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް