Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

1300 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


ދަނޑުވެރިކަން    ޚަބަރު   
މާލެ މާރުކެޓް ގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް ހުރި މިންވަރު (22 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 )

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދަން ލާޒިމްކުރާ ޖުވެނައިލް ރެޒިޑެންޝަލް ޓްރީޓްމެންޓް ސެންޓަރ ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫގައި ހުޅުވައިފި.

ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދަން ލާޒިމްކުރާ ޖުވެނައިލް ރެޒިޑެންޝަލް ޓްރީޓްމެންޓް ސެންޓަރ ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 ސެޕްޓެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޚަބަރު   
އޭ2 ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އޭ2 ޝީޓް - އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2022      އިދާރާ: ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

ތަޤްރީރު   
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އޮނޮރަބަލް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ހެޔޮވެރިކަމެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު ސިފަތައް މިވެރިކަމުގައި އެބަހުރި- މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުالله

ވިއަވަތި ކޮންފަރެންސް ލ.އަތޮޅުގައި ދަނީ ކުރިއަށް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 11 ސެޕްޓެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ނޫސްވެރިކަމަކީ ވަރަށްބޮޑަށް އަދުލުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާކަމެއް- މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުالله

އަޅުގަނޑުމެން ތިބެގެނެއް މީޑިޔާ ހަންޏެއް ނުކުރާނަން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 ސެޕްޓެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ޤައިދީއަކަށް އަނިޔާކުރުމަކީ ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫން- މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް 51 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
"ގދ. އޮއިނިގިއްލާ" އަށް "ވެމްސް" ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު، "ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން" އިން "ރީ- އިވެލުއޭޓް" ކުރުމަށްފަހު ނަތީޖާ ސީޓް

ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 98/20 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން 8 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި ބީލަމަށް ހުޅުވާލި 5 ރަށުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ ނަތިޖާ ޝީޓްތަކުގެ ތެރެއިން "ގދ. އޮއިނިގިއްލާ" އަށް "ވެމްސް" ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު، "ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން" އިން "ރީ- އިވެލުއޭޓް" ކުރުމަށްފަހު ނަތީޖާ ސީޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
ކުރެއްވި ހުރިހާ ރަނގަޅުކަމެއް އަންނަން އޮތް ޖީލަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށްފަހު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ރިޓަޔަރކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުالله އެދިވަޑައިގެންފި

ފުލުހުން ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި އުޅުއްވިއިރު ހެދިފައިހުރި ބައެއްކަހަލަ ގޯސްތައް ނުވަތަ ކުށްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރާނެ މަގު ފަހިކޮށްދެއްވުމަށްވެސް އެދިވަޑައިގެންނެވި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ޚަބަރު   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އާއި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 2 ދިރާސާއެއް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ލޯންޗު ކޮށްދެއްވުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އާއި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 2 ދިރާސާއެއް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ލޯންޗު ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 31 އޯގަސްޓު 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް