Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

1200 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


މަސްވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކެމްބްރިޖް އިމްތިޙާނުގައި މެރިން ސައިންސް މާއްދާއިން އެންމެ މަތީ ނަތީޖާ ހޯދި 3 ސްކޫލްގެ އިސްވެރިންނާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 ޖެނުއަރީ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިޢުލާނު :- ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބިލަން ކަރުދާހަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިޞްލާޙު

އިޞްލާޙު ނަންބަރ:- 2022/1 18 ޖެނުއަރީ 2022

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 18 ޖެނުއަރީ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފް އެޑްމިރަލް އެމް ޝާހީން އިޤްބާލް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

މިއީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފްކަމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 ޖެނުއަރީ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ނެޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން ކެބިނެޓުން ފާސްކުރައްވައިފި

އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 30 މާރޗް 2020 އިން ފެށިގެން

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 10 ޖެނުއަރީ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ނިންމުންތައް   
މޯލްޑިވްސް ފިޝަރީޒް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި!

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 9 ޖެނުއަރީ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
އިންޑިއާ އަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ގޭގައި 7 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ

އިންޑިއާ އަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ގޭގައި 7 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 8 ޖެނުއަރީ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ޤައުމީ ދުވަސްތައް އާކުރެވިގެންދާއިރު ޤައުމިއްޔަތުގެ ބިންގާ ވަރުގަދަކުރުމަށް ތިމާގެ ދައުރަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަމަށް ތިމާއަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަންކަން ކޮށްދިނުމަކީ ކޮންމެ މުޢާޠިނެއްގެ ޒިންމާއެއް – މިނިސްޓަރ އިމްރާން ޢަބްދުﷲ

ޤައުމީ ދުވަސްތައް އާކުރެވިގެންދާއިރު ޤައުމިއްޔަތުގެ ބިންގާ ވަރުގަދަކޮށް ޤައުމިއްޔަތުގެ ތަނބުތައް ކޮޅަށް ޖެހުމަށްޓަކައި ތިމާގެ ދައުރަކީ، ޒިންމާއަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަމަށް ތިމާއަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަންކަން ކޮށްދިނުމަކީ ކޮންމެ މުޢާޠިނެއްގެ ޒިންމާއެއް- އިމްރާން ޢަބްދުﷲ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ޖެނުއަރީ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ދަނޑުވެރިކަން    ނޫސް ބަޔާން   
އިޢުލާން ނަންބަރ :- IUL 30-E/30/2022/8 ބީލަމަށް ހުޅުވާލި 5 ރަށުގެ ބީލަން ކަރުދާހާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާބެހޭ

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 4 ޖެނުއަރީ 2022      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަލްމަރްޙޫމު ޢުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ހުޅުވާލާފައިވާ ތައުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ ސޮއި ކުރައްވައިފި

ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަލްމަރްޙޫމު ޢުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއިން ހުޅުވާލާފައިވާ ތައުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 29 ޑިސެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ތަޤްރީރު   
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އޮނޮރަބަލް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް

.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 29 ޑިސެމްބަރު 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް