Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

އިދާރާތައް

މައުޟޫ

ބާވަތް

669 ޕޯސްޓް

ބާވަތް: ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް


ޚަބަރު   
ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަމަށް

ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަމަށް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 19 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޚަބަރު   
އޮގަސްޓް މަހުގެ 2 އިން 4 އަށް ޓެމްޕަރަރީ ޔޫކޭ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުވަނީ

އޮގަސްޓް މަހުގެ 2 އިން 4 އަށް ޓެމްޕަރަރީ ޔޫކޭ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުވަނީ

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 16 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ދަނޑުވެރިކަން    ނިންމުންތައް   
އިޢުލާން ނަންބަރު :- IUL)30-E1/30/2020/141) ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތައްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް

-

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 15 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޚަބަރު   
އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި ވެހިކަލްތައް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ހަވާލުކޮށްފި

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި ވެހިކަލްތައް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ހަވާލުކޮށްފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ނިއުޒިލެންޑުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދުއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނިއުޒިލެންޑުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދުއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޚަބަރު   
އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޓިޕް ރިޕޯޓުގެ ޓިއަރ 2 އަށް ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓުވެއްޖެ

ޓިއަރ 2 އަށް ޕްރޮމޯޓުވެފައިވަނީ ވިދިވިދިގެން 3 އަހަރު ވޮޗްލިސްޓުގައި އޮތުމަށްފަހު

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

ޚަބަރު   
ބަނގުލަދޭޝް އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ހައިކޮމިޝަން އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ބަނގުލަދޭޝް އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ރިއަރ އެޑްމިރަލް މުޙައްމަދު ނަޒުމުލް މިއަދު މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވުނީ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބަނގުލަދޭޝް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 14 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޣަނީ ޢަބްދުލް ހަކީމް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލލާމިކް އެފެއާޒްގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ކުރެންދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވވާ މިސްކިތާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮޅުވެލިފުށީގައި ހުރި މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 13 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚަބަރު   
ރ.ވާދޫގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ މިސްކިތުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހައިމަން ކޮންސްޓަރަކްޝަން އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ރ.ވާދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރަމުންދާ މިސްކިތުގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ހައިމަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އާއި މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިއީ 4.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 180 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އެވެ. ހަައިމަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ހަބީބެވެ.

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޚަބަރު   
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ( J-333211 ) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ( J-333211 ) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 5 ޖުލައި 2021      އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް