Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު ނޯވޭ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހަރ އެކްސެލެންސީ ޓްރިނާ ޔޮރާންލީ އެސްކެޑަލް، މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަންއާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ
ނޯވޭ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހަރ އެކްސެލެންސީ ޓްރިނާ ޔޮރާންލީ އެސްކެޑަލް، މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަންގެ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެޤައުމުންވެސް އިސްކަންދޭ ކަންކަމުގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މަސްވެރިކަން އަދި " އޯޝަން ރިސޯސަސް" ބެހޭ ގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަންގެ އަރިހުގައި މިނސްޓްރީއިން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓްރީގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްޓަރި ޑރ. އައިމިނަތު ޝާފިޔާއެވެ.