Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް އިޢުލާން:- މަސްދޯނިފަހަރުގައި އާރް.އެސް. ޑަބްލިއު އަދި ސޯލަރ ޕަވަރ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމާބެހޭ

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ
ލިޔެކިޔުން