Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް އިޢުލާން:- ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން" ގެ ދަށުން އާރް .އެސް. ޑަބްލިއު . ސިސްޓަމްތައް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމަށް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ދަޢުވަތު

ހަކަތައިގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން" ގެ ދަށުން އާރްއެސްޑަބްލިއު ސިސްޓަމްތައް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމަށް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރީ ކޮލިފިކޭޝަނަށް ދަޢުވަތު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ
ލިޔެކިޔުން


އިޢުލާން

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 208.77 KB

ޓާރމް އޮފް ރިފަރެންސް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 359.53 KB