Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް އިޢުލާނު ނަންބަރު :- IUL )30-E/30/2020/239 ) ދަނޑުވެރި ކަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ފަޅުރަށް ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ދަޢުވަތާއި ބެހޭ

ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 98/20 ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު ) ގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފަޅުރަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން