Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 98/20 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ފަޅުރަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލުން

ބީލަން ފޮތަށް " ބަނޑޭރި ޕޭ " މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދު އާންމުކޮށް އަންގުމާބެހޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


އިޢުލާނު

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 893.95 KB