Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް ވެޓެރިނަރީ ސާރވިސަސްގެ އަގުތައް ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ ފަރާތުން


ލިޔެކިޔުން

ވެޓެރިނެރީ ޚިދުމަތައް އެދޭފޯމް

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 323.93 KB