Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް ޢިއުލާން ނަންބަރ IUL 30-A4/30/2021/176 ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތު

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


ޢިއުލާން:- ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތު

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 503.45 KB

ބްރޯޝަރ - ޕީ.އެޗް.ޑީ

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 751.79 KB