Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް އިޢުލާން ނަންބަރު :- IUL 30-E3/30/2021/95 ދަނޑުވެރިލކަމުގެ ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު އިމްޕޯޓުކުރާ ފާރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/ 21 ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2021/R-12 (ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ވަނީ 27 ޖަނަވަރީ 2021 ގައި ދިވެހިސަރުކަރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން، ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހެދޭ މިންގަނޑުތަކާއި އެހެނިހެން ލިސްޓްތައް، މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިރުކޮށްފައިވާނެއެވެ. މި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ލިސްޓް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

  1. ގަވައިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޕެސްޓިސައިޑް އިމްޕޯޓުކުރެވޭ ބަނދަރުތަކުގެ ލިސްޓް
  2. ގަވައިދުގެ 83 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުނެ، ޕެސްޓިސައިޑް ބަލައިފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއާތްތަކުގެ މިންގަނޑުތައް
  3. ގަވައިދުގެ 83 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑާ ގުޅޭ މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް.

މިހެންކަމުން، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިއުލާން ކުރީމެވެ.

ލިޔެކިޔުން