Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑު މެންބަރުން މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް އަށް އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑު މެންބަރުން މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް އަށް އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑު މެންބަރުން މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް އަށް އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.