Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގައި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮސެސްގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ އިކުއިޕްމަންޓުތައް ފޭސް އައުޓް ކުރުމާ ގުޅޭ ސަރކިއުލަރ

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


.