Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަމަށް

ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަމަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އިދާރާ


ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަމަށް

ލިޔެކިޔުން


Consular Notice on Travel to Sri Lanka - 19

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 59.37 KB