Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު މޯލްޑިވްސް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީނިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ ލިސްޓު ޝާއިޢުކުރުން

މި ލިސްޓުގައި ހިމެނފިައިވަނީ ތަފާތު ސްކްރީނިންގ ޓެކްނޮލިޖީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ދިފާޢީ ވުޒާރާ އިދާރާ


ޑިރެކްޓޮރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑާސާ) އިން މޯލްޑިވްސް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީނިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ ލިސްޓް ތައްޔާރުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ.

މި ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅިފައިވާ ތަފާތު ސްކްރީނިންގ ޓެކްނޮލިޖީތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތާއި އެޓެކްނޮލިޖީތައް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ ތަފްޞީލެވެ.

މި ލިސްޓު ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޒަމީލާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ ޑާސާގެ ފަރާތުން ސްޓާފް ސަރޖަންޓް މަސްޢޫދު ޙަސަނެވެ.

ލިޔެކިޔުން


equipment final format 2

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.43 MB