Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް 2021 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި މާލެ އަތޮޅުން ހޮވާލެވޭ އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ކެޔޮޅަކަށް އެދި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުން

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން

އިޢުލާނު

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 287.71 KB