Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު އިންސާނީ ވަގުފާރިއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާނެ - ސަރުކާރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


އިންސާނީ ވަގުފާރިއާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުން ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ. މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަމުންދާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުން ނެރުއްވި ބަޔާނުގައިވަނީ، އިންސާނީ ވަގުފާރިއަކީ ނުހަނު ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ކަމަށް ދެކިގެން، އެއާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމަށް ކޮމިޓީން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ލިޔެކިޔުން


ޚަބަރާއި ގުޅޭ ބަޔާން (އިނގިރޭސި).

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.21 MB