Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު ހެލްތު އިންފޮމޭޝަން ފޯރމް

ހެލްތު އިންފޮމޭޝަން ފޯރމް - ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިދާރާ


ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ.

ލިޔެކިޔުން


Health Information Form

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 610.67 KB