Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު މާލޭ ގައި އާރބަން ގާޑްނިންގް ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމާ ބެހޭ

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ ފަރާތުން


ލިޔެކިޔުން


Application Form For Urban Gardening

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 154.53 KB

IUL 30F3020241 Implementation of Urban Gardening in Male '

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 346.47 KB