Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެން.ސީ.އައި.ޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، އެދިވަޑައިގެންނެވި މައުލޫތާތުގެ ތަފްސީލް މިހާރު ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައި

މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެން.ސީ.އައި.ޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، އެދިވަޑައިގެންނެވި މައުލޫތާތުގެ ތަފްސީލް މިހާރު ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން, ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން


މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެން.ސީ.އައި.ޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، އެދިވަޑައިގެންނެވި މައުލޫތާތުގެ ތަފްސީލް މިހާރު ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ. ފޯރުކޮށްދެވުނު މަޢުލޫމާތުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި ވަނީ އެޓޭޗްކުރެވިފައެވެ.

ލިޔެކިޔުން


Reply Letter

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 236.70 KB

Answer Sheet

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 240.81 KB

Application by Mr. Mohamed Didi

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1.21 MB