Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު މިސްކިތްތަށް އިމާރާތް ކުރައްވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި މިނިސްޓްރީ އިން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިވަގުތު 9 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން
މިވަގުތު 9 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދަވާ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް އަވަސްގޮތެއްގައި ނިންމާލުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދަވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި މިނިސްޓްރީ ގެ ފަރާތުން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި