Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޣަނީ ޢަބްދުލް ހަކީމް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލލާމިކް އެފެއާޒްގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ކުރެންދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވވާ މިސްކިތާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮޅުވެލިފުށީގައި ހުރި މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޣަނީ ޢަބްދުލް ހަކީމް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލލާމިކް އެފެއާޒްގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ކުރެންދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވވާ މިސްކިތާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮޅުވެލިފުށީގައި ހުރި މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.