Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރެޖިސްޓަރ ވާން ހުޅުވާލަނީ

1442 ވަނަ އަހަރުގެ ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރު އަލުން އެކުލަވާލުމަށްޓަަކައި، މާލެ ސިޓީގައި ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރެޖިސްޓަރ ވުމަށް 21 ފެބުރުވަރީ 2021 އިން 21 މަރޗް 2021 ގެ ނިޔަލަށް ފޯމު ހުޅަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހައި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ zakat.dhafthar@islamicaffairs.gov.mv އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރު އަލުން އެކުލަވާލުމަށްޓަަކައި، މާލެ ސިޓީގައި ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރެޖިސްޓަރ ވުމަށް 21 ފެބުރުވަރީ 2021 އިން 21 މަރޗް 2021 ގެ ނިޔަލަށް ފޯމު ހުޅަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހައި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ zakat.dhafthar@islamicaffairs.gov.mv އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް 16 ފެބުރުވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ ގެ ވެބްސައިޓުންނާއި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބިލައްވާނެއެވެ.