Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު ަގަސްގަހަށް ފެތުރޭ، ހުދުފޫ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ގޮތައް (ލީފްލެޓް)

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ ފަރާތުން


ލިޔެކިޔުން