Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނޫސް ބަޔާން ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަން އަލުން ހުޅުވާލުމާއި ގުޅޭ

ކޯވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތައް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަން ހުޅުވުމާއި ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ގެ ފަރާތުން


ކޯވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތައް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު، އާ ޢާންމު ޙާލަތުގެ މަރުޙަލާގައި، 1 ޖުލައި 2020 އިން ފެށިގެން ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ތަންތަން އަލުން ހުޅުވާލުމާއި އަދި ހުޅުވާލުމާއެކު އަމަލުކުރަން ޖެހޭ އުސޫލް.

ލިޔެކިޔުން


Press Release - 04

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 490.00 KB