Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނޫސް ބަޔާން ޤައިދީން އަދި ބަންދު މީހުންނާ ގުޅޭ ޝަކުވާ މެއިލްއާއި ފޯނުގެ ޒަރީޔާއިން ހުށަހެޅުން

ޤައިދީން އަދި ބަންދު މީހުންނާ ގުޅޭ ޝަކުވާ މެއިލްއާއި ފޯނުގެ ޒަރީޔާއިން ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިދާރާ


ޤައިދީން އަދި ބަންދު މީހުންނާ ގުޅޭ ޝަކުވާ މެއިލްއާއި ފޯނުގެ ޒަރީޔާއިން ހުށަހެޅުން

ލިޔެކިޔުން


Press release-25-05-2021

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 256.68 KB