Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު ސިފައިންގެ ލީޑަރޝިޕްގެ އިތުބާރު ގެއްލުވާލުމަށާއި، ސިފައިންގެ ބަދަހި ސަފުތައް ގުޑުވާލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓައިލުމަށް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ‪‬ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ސިޔާސީ މަޤުޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ސިފައިންގެ ލީޑަރޝިޕްގެ އިތުބާރު ގެއްލުވާލުމަށާއި، ސިފައިންގެ ބަދަހި ސަފުތައް ގުޑުވާލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓައިލުމަށް މިނިސްޓަރ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ‪‬ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ


.

ލިޔެކިޔުން


press release 1

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 1,021.26 KB