Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނޫސް ބަޔާން ނޫސް ބަޔާން: ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން، ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ މިސްކިތްތަކުގައި ވަޤުތީގޮތުން ބަންދުކުރުމާއި ގުޅޭ

ނޫސް ބަޔާން: ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން، ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ މިސްކިތްތަކުގައި ވަޤުތީގޮތުން ބަންދުކުރުމާއި ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ނޫސް ބަޔާން: ކޯވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން، ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ މިސްކިތްތަކުގައި ވަޤުތީގޮތުން ބަންދުކުރުމާއި ގުޅޭ

ލިޔެކިޔުން


Noos Bayaan

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 518.52 KB