Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނޫސް ބަޔާން ނޫސް ބަޔާން:ގްރޭޓާރ މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކާއި ގުޅޭ

ނޫސް ބަޔާން:ގްރޭޓާރ މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކާއި ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިދާރާ


ނޫސް ބަޔާން:ގްރޭޓާރ މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކާއި ގުޅޭ

ލިޔެކިޔުން


Noosbayaan

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 329.20 KB