Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނިންމުންތައް އިޢުލާން - މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތަކަށް އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތުތި ބޯވަދިލަމަސްް އަދި ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަން ( އެކުއޭރިއަމް ފިޝަރީ) މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ޕްލޭން – ޑްރާޕްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ ފަރާތުން


ލިޔެކިޔުން