Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ތަމްރީން ސާރކް އެވޯޑް ސޮކަލަރޝިޕް ގެ ފުރުސަތު - ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ)

ސުންގަޑި: 19 އޮގަސްޓް 2020

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ ފަރާތުން


ލިޔެކިޔުން


Letter from SAARC_Phd Scholarship Programme 2020

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 186.16 KB

SAARC PhD Scholarship Programme - Brochure 2020

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 898.75 KB