Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު މަސްކަނދުފަތި ތަކަށް ނަންބަރ ދޭ އުސޫލުން ބަދަލުކޮށް، ކަނޑައިގެންދިޔަ ސ.މަރަދޫ މަސްކަނދުފަތީގެ ބަދަލުގައި އައު ކަނދުފައްޗެއް ސ. ވިލިނގިލީ އިރުން 15 މޭލު ބޭރުގައި މިއަދު ޤާއިމް ކޮށްފި.

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ
ކަނޑައިގެން ދިޔަ ސ.މަރަދޫ މަސްކަނދުފަތީގެ ބަދަލުގައި އައު ކަނދުފައްޗެއް ސ.ވިލިނގިލީ އިރުން 15 މޭލު ބޭރުގައި މިއަދު ޤާއިމް ކޮށްފިއެވެ . މަސްކަނދުފަތި ތަކަށް ނަންބަރުދޭ އައު އުސޫލުން، މިކަނދުގެ ނަންބަރަކީ #R09D01 އެވެ.