Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ޚަބަރު އިންޑިއަން ނޭވަލް އެކެޑަމީގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ދެއްވި ތަޤްރީރު

މިއީ ބޭރުގެ ވަޒީރަކު އިންޑިއަން ނޭވަލް އެކެޑަމީގެ ޕާސިންގ އައުޓް ޕެރޭޑެއް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިދާރާ
މިނިސްޓަރ މާރިޔާގެ ތަޤްރީރު މިއާޓިކަލްގެ ތިރީގައި އެވަނީ ހިމެނިފައި.

ލިޔެކިޔުން


Ezhimala - 27 Nov 2021

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 170.04 KB