Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް

ނޫސް ބަޔާން ސްޓްރެޓީޖިކް ޕޮލިސިންގ ރިކުއަޔަރމަންޓް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ނޫސްބަޔާން

.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން